5 Ağustos 2011 Cuma

BİYOLOGların Kanun ve Yönetmeliklerle Belirlenmiş Çalışma Alanları

1- Doğal Mineralli Su Üretim Tesisleri
Yönetmelik Adı: Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
[R.G. Tarihi: 01/12/2004, sayı: 25657 (Değişik: RG-24/07/2005-25885)]
[Madde- 26 Mesul Müdür] Doğal Mineralli su tesislerinde, mesul müdür bulundurulması zorunludur.  Mesul Müdür, konuyla ilgili sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında eğitim almış lisans ve ön lisans mezunlarından olur.