16 Mayıs 2013 Perşembe

Keser döner sap döner gün gelir hesap döner saklamak lazım böyle haberleri...


AKP Hükümeti, IM­F’­ye borç kalmadığını “ö­vü­ne­re­k” açık­la­dı. An­cak, on yıl­lık tab­lo ödemenin özel­leş­tir­mey­le yapıldığını or­ta­ya koy­du…
Türkiye­’nin 10 yıl ön­ce IM­F’­ye 23.5 mil­yar do­lar bor­cu var­dı. Tür­ki­ye­’nin özel sek­tör da­hil o yıl­ki top­lam dış bor­cu da 130 mil­yar do­lar­dı. AKP, ik­ti­da­rı­nın ilk yı­lın­dan iti­ba­ren özel­leş­tir­me­ye hız ver­di.
Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi bo­yun­ca ya­pı­lan ka­mu­ya ait baş­ta sa­na­yi ol­mak üze­re tüm te­sis­le­ri ar­ka ar­ka­ya sa­tı­şa çı­kar­dı. Bun­la­rın ço­ğu, ik­ti­da­ra ya­kın yer­li ve ya­ban­cı ser­ma­ye ta­ra­fın­dan yok pa­ha­sı­na ka­pı­şıl­dı. AKP ik­ti­da­rı­nın 10 yıl­lık dö­ne­min­de Tür­ki­ye­’nin dış bor­cu, 2012 so­nu iti­ba­riy­le 336 mil­yar do­la­ra yük­sel­di.
Bu bor­cun 101 mil­yar do­lar­lık kıs­mı­nın ka­mu­ya, 7 mil­yar do­la­rı­nın Mer­kez Ban­ka­sı­’na, 217 mil­yar do­la­rı­nın da özel sek­tö­re ait ol­du­ğu açık­lan­dı. Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’nın ka­yıt­la­rı­na gö­re, bu dö­nem­de ara­la­rın­da Türk Te­le­kom, TE­KEL, SE­KA, PET­KİM, TÜP­RAŞ ve Er­de­mir gi­bi sa­na­yi te­sis­le­ri, li­man­la­rın ta­ma­mı, 195 ka­mu te­si­siy­le 2 bin 629 adet ar­sa, bi­na ve loj­man ses­sizce el­den çı­ka­rıl­dı. Ka­mu­ya ait bu var­lık­la­rı­n sa­tı­şın­dan 38 mil­yar 84 mil­yon do­lar­lık ge­lir el­de edil­di. Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de mil­le­tin öde­di­ği ver­gi­ler­le ya­pı­lan te­sis­le­rin sa­tı­şın­dan el­de edi­len ge­lir, IM­F’­ye olan 23.5 mil­yar do­lar­lık bor­cu ka­pat­ma­ya yet­ti. Ar­tan kıs­mıy­la da büt­çe açık­la­rı fi­nan­se edil­di.


'Atatürk Türkiye'dir, Türkiye Atatürk'


Malatya İnönü Üniversitesi'nde kütüphane girişinde bulunan 'AtatürkTürkiye'dir, Türkiye Atatürk' yazısı, Rektörlük tarafından kaldırılarak yerineAtatürk'ün 'Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır' sözlerinin bulunduğu yazı yerleştirildi. Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Burhan Coşkun bir açıklama yaparak, yazıyı değiştiren Rektörlüğe tepki gösterdi.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan, İnönü Üniversitesi eski Rektörü ve Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu tarafından kampustaki kütüphane içinde bulunan girişine büyük harflerle yazılan 'Atatürk Türkiye'dir, Türkiye Atatürk' yazısı kaldırıldı. 

Kaldırılan yazının yerine ise Atatürk'ün sözü olan 'Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır' yazısı konuldu.

Bu duruma tepki için kampüs girişinde basın açıklaması yapan Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Burhan Coçkun, değişikliğe tepki göstererek, "Milliyetçi gençlere ceza vermekten kaçınmayan sayın Rektör'ün son icraatı, tarafını belirleme noktasında belirleyici bir işaret olmuştur. Senin rahatsızlığını tahmin ediyorduk ama bu kadar nefretin de ötesinde olduğunu bilmiyorduk" diyerek ağır bir şekilde eleştirdi.